For de som er interesserte: Fakta er at vi vet lite : ———Finnes det grenseverdier for metylkvikksølv i sedimenter og hva er typisk innhold av metylkvikksølv i sedimenter?
En grundig gjennomgang av litteratur om metylkvikksølv viser at ingen land har grenseverdier for kvikksølv i sedimenter. I de tilfeller dette begrunnes så vises det til for liten kunnskap om metylkvikksølv og hvordan det oppfører seg i sedimenter.
Norge har tilstandsklasser for kvikksølv i sedimenter. Videre bruker Norge EFSAs (European Food Safety Authority) regler for tolerabelt ukentlig inntak for metylkvikksølv på 1,3 µg per kilo kroppsvekt. Dette skal sikre at folk med vanlig fiskekonsum ikke får i seg mer metylkvikksølv enn det som blir sett på som trygt.—-

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M266/M266.pdf